Inloggen

U kunt hier inloggen met uw geboortedatum en wachtwoord.

Geen wachtwoord ontvangen?
Ga akkoord met de voorwaarden:

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden & Privacybepaling AfsprakenApp , Mei 2018

1. Algemeen

1. De AfsprakenApp en al haar diensten wordt u aangeboden door AfsprakenApp B.V. en kunt u gebruiken om uw afspraken van uw praktijk te raadplegen.

2. Door het doorlopen van de inlogprocedure verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en privacybepaling van AfsprakenApp B.V.

3. AfsprakenApp B.V. heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden en privacybepaling op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Als de gebruiker opnieuw inlogt, zal hij gevraagd worden om de aangepaste voorwaarden te accepteren.

4. Bij het gebruik van de MijnZorgApp (AfsprakenApp met Huiswerkoefeningen.nl, voorheen MijnZorgApp) gelden tevens de MijnZorgApp Gebruiksvoorwaarden, zie hieronder.

 

2. Privacybepaling

 

1. AfsprakenApp B.V. hecht groot belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens, waaronder ook (para)medische gegevens (zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten).

2. AfsprakenApp B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen.

3. AfsprakenApp B.V. respecteert daarbij alle van toepassing zijn wettelijke regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u aan AfsprakenApp B.V. toestemming de volgende gegevens te bewaren en voor uzelf en uw therapeut cq. uw praktijk toegankelijk te maken: uw naam, contactgegevens en uw afspraken. Dit is noodzakelijk om de AfsprakenApp optimaal te laten functioneren.

5. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u aan AfsprakenApp B.V. tevens toestemming uw afspraken toegankelijk te maken via een zogenaamde calendar feed, waarmee u uw afspraken kunt tonen in een online agenda. De calendar feed link wordt u aan ter beschikking gesteld via een met wachtwoord beveiligde pagina. 

6. Tevens geeft u hiermee toestemming om uw (para)medische gegevens, zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten, in het medisch dossier van uw eigen praktijk op te laten slaan.

7. AfsprakenApp B.V. maakt gebruik van analyse software om het gebruik van deze app te monitoren. AfsprakenApp BV verzamelt van u de navolgende gegevens: type en besturingssysteem mobiele telefoon. Deze gegevens gebruikt de AfsprakenApp BV om het gebruik van de App te verbeteren. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hiervoor toestemming aan AfsprakenApp B.V.

8. Het aan- en afmelden voor de reminders van de AfsprakenApp kunt u zelf regelen via de Instellingen pagina, die te vinden is in het menu. U kunt zich aan- en afmelden voor afspraakherinneringen, vertrekreminders, oefenreminders en praktijkberichten. Standaard staan deze berichten aan. Patiënten, die geen smartphone hebben, kunnen zich ook afmelden voor de reminders en praktijkberichten via SMS en e-mail. Vraag aan uw praktijk naar de baliefolder met uitleg hierover.

9. Als u geen gebruik meer wenst te maken van de app, kunt u deze verwijderen van uw telefoon. Tevens kunt u bij uw praktijk een verzoek tot vernietiging van uw (para)medische gegevens indienen. Voor verzamelde (para)medische gegevens geldt echter een wettelijke bewaartermijn.

10. Wij respecteren uw rechten om uw persoonsgegevens op verzoek ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar de praktijk, waar u in behandeling bent of bent geweest.

 

3. Licentie aan gebruikers

1. AfsprakenApp B.V. verleent de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de bestanden en software die ter beschikking worden gesteld te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, software, gegevens en/of materialen te verveelvoudigen of na te maken.

 

4. Intellectuele eigendom

1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de AfsprakenApp gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van AfsprakenApp B.V. en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten.

2. Door in te loggen, noch op andere wijze worden intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of verleend aan de gebruiker.

3. De gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van AfsprakenApp B.V.

 

5. Staken diensten

1. Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of AfsprakenApp B.V. anderszins schade toebrengt, heeft AfsprakenApp B.V., in aanvulling op de andere rechtsmiddelen die AfsprakenApp B.V. ten dienste staan, het recht het gebruikersprofiel tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen en te weigeren om diensten te verlenen.

2. AfsprakenApp B.V. kan op elk gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, een account van gebruiker stopzetten of verwijderen.

 

6. Links

1. De AfsprakenApp bevat links naar websites van derden. AfsprakenApp B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

 

7. Aansprakelijkheid

1. AfsprakenApp B.V. garandeert op geen enkele wijze dat de AfsprakenApp foutloos is en niet zal worden onderbroken door (landelijke) storingen of andere situaties van overmacht, ondermeer zoals bedoeld in artikel 6:75 BW..

2. AfsprakenApp B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met handelingen van de gebruiker met zijn/haar mobiele telefoon en/of de AfsprakenApp of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige andere handeling of dienstverlening van AfsprakenApp B.V. of voor schade als gevolg van overmachtssituaties zoals bedoeld in artikel 7.1..

3. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het afschermen van de toegang tot de app middels een goede pincode. Wij raden u af om het veelgebruikte 0000 als pincode te kiezen. 

4. De gebruiker is tevens zelf verantwoordelijk voor het in eigen beheer houden van de eerder genoemde calendar feed link. Als de gebruiker deze link ter beschikking stelt aan derden, krijgen deze personen toegang tot de afspraakinformatie van de gebruiker.

 

8. Overige bepalingen

1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden & privacybepaling zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Eindgebruikersovereenkomst MijnZorgApp , Mei 2018

Gebruiksvoorwaarden

 

Algemeen

1. MijnZorgApp en al haar diensten wordt u aangeboden door The Health Train BV.U kunt deze gebruiken om uw huiswerkopdrachten en afspraken van uw praktijk te raadplegen.

2. Door het doorlopen van de inlogprocedure verklaart u akkoord te zijn met deze gebruiksvoorwaarden en de privacy bepaling van The Health Train BV.

3. The Health Train BV heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden en privacy bepaling te wijzigen, zonder u daarvan op voorhand in kennis te stellen. Als u opnieuw inlogt wordt u gevraagd worden de nieuwe voorwaarden te accepteren.

4. Uw account is persoonlijk en niet overdraagbaar, u bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw inlog gegevens en voor de opgeslagen data.

5. Het is niet toegestaan om bestanden, gegevens en/of materialen te verveelvoudigen of na te maken.

Privacy bepaling

1. The Health Train BV hecht groot belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens, waaronder ook (para)medische gegevens (zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten).

2. The Health Train BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen.

3. The Health Train BV respecteert daarbij alle van toepassing zijnde wettelijke regels, zoals de Algemene Verordening G

egevensbescherming (AVG).

4. U geeft The Health Train BV toestemming de navolgende gegevens te bewaren en voor uzelf cq uw praktijk toegankelijk te maken: uw naam en contactgegevens, uw huiswerkopdrachten, uw BSN nummer, uw adres,  uw geboortedatum, uw oefenresultaten en documenten die worden geüpload in het systeem door de therapeut of de cliënt. Uw therapeut maakt deze gegevens van u onderdeel van uw behandelplan.

5. U geeft The Health Train BV toestemming om uw (para)medische gegevens, zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten in het (para)medisch dossier van uw eigen praktijk door uw praktijk op te laten slaan.

6. The Health Train B.V. maakt gebruik van analyse software om het gebruik van deze app te monitoren. The Health Train B.V. verzamelt van u de navolgende gegevens: type en besturingssysteem mobiele telefoon. Deze gegevens gebruikt de The Health Train B.V. om het gebruik van de App te verbeteren. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hiervoor toestemming aan AfsprakenApp.

7. The Health Train BV helpt mee aan wetenschappelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. U geeft toestemming aan The Health Train BV uw gebruiksdata (hoe vaak u oefent en wanneer) zonder (pseudo) anonimisering te delen met de onderzoekers van e-Exercise, uitsluitend als u bent benaderd om mee te doen aan onderzoek en daarmee hebt ingestemd. Zonder expliciete toestemming van de patiënt zal The Health Train BV nooit gebruiksdata delen met derden, en altijd de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen.

8. Als u toestemming aan The Health Train BV heeft gegeven om uw gebruiksdata te delen met de onderzoekers van e-Exercise dan zullen hun onderzoekers u per email en/of telefonisch contacten om hier evaluatie en/of feedback vragen over te stellen.

 

 

Staken van de diensten

1. Indien u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of The Health Train BV op een andere manier schade toebrengt heeft The Health Train BV in aanvulling op andere rechtsmiddelen, die The Health Train BV ter beschikking staan, het recht om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten of te verwijderen en te weigeren u diensten te verlenen, zonder hiervoor opgaaf van redenen te doen.

 

Intellectuele eigendom

1. U gaat ermee akkoord dat The Health Train BV gegevens en bestanden bevatten die eigendom zijn van The Health Train BV en die beschermd zijn door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht ,merkrechten en octrooirechten.

2. Intellectuele eigendomsrechten en de broncode van Huiswerkoefeningen of de AfsprakenApp worden niet aan u overgedragen door in te loggen of anderszins gebruik te maken van de diensten van The Health Train BV.

 

Aansprakelijkheid

1. The Health Train BV doet alles wat in haar vermogen ligt om Huiswerkoefeningen en/of de AfsprakenApp voor Klant beschikbaar te maken en te houden, The Health Train BV garandeert echter niet dat Huiswerkoefeningen en/of de AfsprakenApp zonder onderbreking of foutloos werkt. Klant kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van Huiswerkoefeningen en/of de AfsprakenApp. 

2. The Health Train BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met handelingen van u of uw praktijk (behandelaar) door het gebruik van Huiswerkoefeningen en/of de AfsprakenApp.

3. The Health Train BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan of verband houdt met het gebruik van uw eigen hardware en/of software.

4. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van Huiswerkoefeningen en/of de AfsprakenApp en u zult geen wijzigingen zodanig toebrengen in de software dat deze de werking van de software belemmert en/of schade voor The Health Train BV kan ontstaan.

5. Schade aan diensten van The Health Train BV door u ontstaan zullen in voorkomend geval op u worden verhaald

6. Huiswerkoefeningen en/of AfsprakenApp bevat links naar websites van derden. The Health Train BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.


Wederzijdse meldplicht

1. The Health Train BV en u zijn indien deze wetenschap krijgen van ongeautoriseerd gebruik toegang of verwerking van uw persoonsgegevens verplicht elkaar per direct in kennis te stellen van het lek, zijn aard en omvang. The Health Train BV zal in voorkomend geval uw praktijk verzoeken u per direct in kennis te stellen. U zult per direct uw praktijk in voorkomend geval hiervan in kennis stellen.

Opzeggen

1. Alleen de praktijk kan uw account voor u opzeggen bij The Health Train BV. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de Huiswerkoefeningen en/of de AfsprakenApp kunt u zich afmelden door dit aan te geven bij uw praktijk. U kunt bij uw praktijk een verzoek tot vernietiging van uw (para)medische gegevens indienen. Voor verzamelde (para)medische gegevens geldt echter een wettelijke bewaartermijn.


Overig

1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

2. In het geval van een geschil, zullen u en The Health Train BV trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement mediation van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te 's-Gravenhage, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation.

3. Voor zover enig geschil niet met behulp van mediation kon worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.